TOPIC 11 : เมื่อหนี้สาธารณะใช้พัฒนาชาติคู่ขนานแผน สมานแผลเศรษฐกิจแบบคนไทยไม่เป็นหนี้

รู้ไว้ก่อนด่าลุง!! 
เมื่อ ‘หนี้สาธารณะ’ ใช้พัฒนาชาติ
คู่ขนานแผน ‘สมานแผลเศรษฐกิจ’ 
ในแบบที่คนไทย ไม่ต้องเป็นหนี้ใคร!!

.
Click on Clear Original 
โดย ปริม THE STATES TIMES (กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา)