TOPIC 7 : เก่า-ใหม่พร้อมใจเท!! ตกผลึก 'ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.' บทลงเอยของคำตอบ ที่มาจบลงตรง 'ชัชชาติ'

เก่า-ใหม่พร้อมใจเท!! ตกผลึก 'ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.' บทลงเอยของคำตอบ ที่มาจบลงตรง 'ชัชชาติ'

Click on Clear Original 
โดย ปริม THE STATES TIMES (กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา) 

.

.