“ผบ.ทสส.” ประธาน พิธีส่งกำลังพล กองร้อยทหารช่าง เฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน บก.ทท. ก่อนการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของUN ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน 

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่กรมการทหารช่าง จังหวัดราชบุรี พล.อ. เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพล กองร้อยทหารช่าง เฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน จำนวน 273 นาย ของกองทัพไทย ซึ่งมีกำหนดจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (UN) ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nations Mission in South Sudan : UNMISS) ผลัดที่ 3

การส่งกำลังพลฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการผลัดเปลี่ยนกำลังระหว่าง กำลังพล กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 2 ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ตั้งแต่เดือน กันยายน 2563 จนถึงปัจจุบัน กับ กำลังพล กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 3 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีที่มีต่อ UN

โดยกำลังพล กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 3 จำนวน 273 นาย มีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทย ไปปฏิบัติภารกิจ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ในวันที่ 6 เมษายน 2565 ทั้งนี้ในห้วงเวลาที่ผ่านมา กองกำลัง กองร้อยทหารช่างของไทย ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติและองค์การต่าง ๆในความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะคุณสมบัติพิเศษที่ไม่สามารถหาได้จากชาติใด ๆ ได้แก่ การปฏิบัติงานทางการช่างที่มีประสิทธิภาพ ที่ได้รับการมอบหมายจากฝ่ายวิศวกรรมประจำภารกิจ ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน ให้แก่ประชาชนชาวสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธี ดังนั้น กองกำลังของไทย จึงได้รับการพิจารณาจากสหประชาชาติ ตามพันธกรณีให้เข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นบทบาท เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจของประเทศไทยในเวทีโลก รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับกำลังพลของกองทัพไทยในการปฏิบัติงานร่วมกับกองกำลังชาติต่างๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลต่อไป

กำลังพลทุกนายจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มข้นก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย โดยจะเข้ารับการกักกันเพื่อสังเกตอาการและการตรวจคัดกรองก่อนการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และข้อกำหนดของสหประชาชาติ ณ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยกำหนดให้มีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ และออกหนังสือรับรองให้กับกำลังพลทุกนาย ที่มีผลการตรวจระบุว่าปลอดการติดเชื้อ ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง หลังจากนั้นจะออกเดินทางโดยอากาศยานเช่าเหมาลำของสหประชาชาติ ณ สนามบินดอนเมือง ซึ่งการปฏิบัติจะมีการเตรียมพื้นที่ ที่เป็นสัดส่วนเฉพาะ เพื่อพักคอยและดำเนินกรรมวิธี ตามขั้นตอนการออกนอกราชอาณาจักร โดยกำลังพลทุกนายเมื่อเดินทางถึงปลายทางแล้ว จะได้รับการตรวจคัดกรองตามมาตรการของสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน และเข้ารับการกักตัว เป็นระยะเวลา 5 วัน ณ สถานกักกันที่สหประชาชาติกำหนด ตามกรรมวิธีและขั้นตอนต่อไป