เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วม มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม และ มูลนิธิสุทธาธรรมสถาน มอบเตียงสนามกระดาษ จำนวน 50 เตียง เพื่อใช้ในศูนย์ CI

ลำพูน - เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ร่วมกับ มูลนิธิพระพุทธสันติธรรม และมูลนิธิสุทธาธรรมสถาน มอบเตียงสนามกระดาษ จำนวน 50 เตียง เพื่อใช้ในศูนย์ CI อำเภอเมืองลำพูน

ที่ศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชน หรือ Community Isolation : CI เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ค่ายลูกเสือหริภุญไชย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายจรูญ คำปันนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน ร่วมกับ นายอนุกูล ชวพงศ์ ผู้แทนมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม และมูลนิธิสุทธาธรรมสถาน ผู้แทน บริษัท SCG จำกัด พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมมอบเตียงสนามกระดาษ จำนวน 50 เตียง โดยได้รับการประสานงานของเทศบาลตำบลศรีบัวบาน โดยได้รับเกียรติจากนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นผู้รับมอบ โดยมี สาธารณสุขอำเภอ(สสอ.)เมืองลำพูน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (.อบจ.) ลำพูน เขตอำเภอเมืองลำพูน, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลมีบัวบาน มีแนวโน้มที่ลดลงแล้ว เนื่องจากเตียงกระดาษมีความจำเป็น และ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในตำบลอื่น รวมทั้งตำบลศรีบัวบาน ยังได้ใช้ศูนย์พักคอยในชุมชนตำบล หรือ Community Isolation : CI เป็นศูนย์รวมใจชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ โควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (ระดับสีเขียว) และไม่สามารถทำการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation)ได้

ในการนี้ นายอำเภอเมืองลำพูน ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการกักตัวหากปฏิบัติตาม ต้องมีความผิดและระวางโทษปรับสูงสุดถึง -100,000.00-บาท โดยอำเภอเมืองลำพูน จะได้นำเตียงกระดาษที่ได้รับ นำไปมอบให้กับ อปท. ที่ต้องการ หรือขาดแคลน เพื่อนำไปใช้ในศูนย์ CI ของตำบลอื่นต่อไป

ข่าว/ภาพ กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน