เด็กสายแพทย์เตรียมตัวให้พร้อม!! เปิดรับสมัครสอบ กสพท ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1-20 ตุลาคม 64 สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต

ไฟล์ประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายนักเรียนไม่เกิน 6 เดือน ไฟล์ .jpg
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงรายมือชื่อ-สกุล
รับรองเอกสารถูกต้อง ไฟล์ .jpg หรือ .pdf
3. สำเนาวุฒิการศึกษา ไฟล์ .jpg หรือ .pdf
•    ม.6 : ใช้สำเนา ปพ.7 มีตราประทับของโรงเรียน
•    จบ ม.6 แล้ว : ใช้ ปพ.2 หรือ ปพ.1
•    สูงกว่า ปี 1 : เอกสารอนุมัติการลาออกจากมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัครสอบ 
-อ่านประกาศ กสพท ปีการศึกษา 2565 ให้เข้าใจ
-เตรียมไฟล์ที่ใช้อัปโหลด ให้พร้อม
-ผู้สมัครทุกคน โปรดทบทวนคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตรที่ต้องการสมัคร
-คลิกที่ปุ่ม "สมัครสอบ" เพื่อเข้าสู่หน้าจอการสมัครสอบ

-กรอกข้อมูลสำหรับการสมัครสอบ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนตัว
2. ข้อมูลสถานะการศึกษา
3. สนามสอบ
4. อัปโหลดไฟล์ต่างๆ ได้แก่
- ไฟล์รูปถ่าย
- ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ไฟล์สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา
- อื่นๆ (ถ้ามี)

5. คลิก check box ยืนยันข้อมูล และ คลิกปุ่ม "ยืนยันข้อมูล"
 *สั่งพิมพ์ (Print) หน้าจอใบสมัคร (กสพท 01) เก็บไว้
 *สั่งพิมพ์ (Print) ใบจ่ายเงิน (กสพท 02) และชำระเงินได้ทันที
 *ตรวจสอบสถานะใบสมัครหลังวันที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วันและต้องตรวจสอบอยู่เสมอจนกว่าสถานะใบสมัครจะสมบูรณ์
 *รอประกาศให้พิมพ์ (Print) บัตรประจำตัวสอบ

ช่องทางการชำระค่าสมัคร 750 บาท
Mobile App , ตู้ ATM และ เคาน์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เท่านั้น

ลิงก์สมัครสอบ: https://www9.si.mahidol.ac.th/apply/apply_open.php

รายละเอียดเพิ่มเติม: www9.si.mahidol.ac.th