ข่าวดี! ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบทุนเต็มจำนวน ตลอดหลักสูตร

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Data, Tech and STEM) โดยธนาคารไทยพาณิชย์จะให้การสนับสนุนทุนการศึกษา 100% ตลอดหลักสูตร

1. ระยะเวลาการรับสมัครทุนฯ
ช่วงรับสมัครทุนฯ รวมไปถึงช่วงของการสอบสัมภาษณ์ จะจัดขึ้นในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม เพื่อไปศึกษาต่อในต่างประเทศของปีนั้นๆ

เปิดรับสมัคร: วันนี้ - 30 เมษายน 2564
สัมภาษณ์: พฤษภาคม 2564
ประกาศผล: มิถุนายน 2564

2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนฯ
- อายุไม่เกิน 22 ปี นับถึงวันที่สมัครขอรับทุน
- ผลการศึกษาที่ผ่านมา อยู่ในระดับดี
- มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศในสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด

3. ขั้นตอนและวิธีการสมัครขอรับทุนฯ
- ผ่านขั้นตอนการสมัครโดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารฯ กำหนด
- ผ่านการทดสอบ Online Test ตามที่ทางธนาคารฯ กำหนด
- ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ
- เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผู้มิสิทธิ์ได้รับทุนฯ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดใดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

4. วงเงินอนุมัติทุนการศึกษา
- ธนาคารให้ทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 100%
- ธนาคารรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อการศึกษา
- ผู้ได้รับทุนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงตามอัตราที่ธนาคารฯ กำหนดตลอดช่วงที่กำลังศึกษาอยู่

5. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
- ใบสมัครขอรับทุนฯ
- หนังสือรับรองผู้สมัครขอทุนฯ (Reference Letter)
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับชั้นล่าสุด จำนวน 1 ชุด
- เอกสารรายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรจากทางสถาบันฯ
- เอกสารใบตอบรับจากทางสถาบันฯ
- สำเนาหลักฐานแสดงผลคะแนน TOEFL และ GMAT (ถ้ามี)
.
สมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://careers.scb.co.th/th/special-program/detail/scb-young-tech-scholarship/