จับตา ครม.ถกด่วนหาช่องคุมโควิดระบาด

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 เมษายน นี้ จะปรับรูปแบบการประชุมจากการประชุมแบบเต็มคณะมาเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference บริเวณห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลแทน หลังจากมีรองนายกฯ และรัฐมนตรี แจ้งลาประชุมถึง 10 คน และในจำนวนนี้มีผู้ที่ขอลาและกักตัว 14 วัน เพราะมีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นในการประชุมครม.วันนี้จึงกลับมาใช้มาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดอีกครั้ง และต้องพิจารณาว่า ในการประชุมครั้งนี้นายกรัฐมนตรี จะมีข้อสั่งการเร่งด่วนถึงกรณีการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิดระลอกล่าสุดอย่างไร

สำหรับวาระการประชุมสำคัญ กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ส่วนกระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลและค่าธรรมเนียม ทางด้านกระทรวงคมนาคม เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 726.25 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 4 จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

ขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอการกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการของสำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 500 ล้านบาท ส่วนกระทรวงคมนาคม รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-สิงคโปร์ ทางด้านกระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13