"พรรคกล้า" กทม. เรียกร้อง ธนาคารออมสิน ขยายเวลาลงทะเบียนผ่อนปรนหนี้บุคลากรทางการศึกษาสังกัด กทม. ออกไปอีก 1 เดือน หลังมีหนังสือให้เวลาลงทะเบียนเพียง 7 วัน

นายเอกชัย ผ่องจิตร์ เลขานุการกลุ่ม กทม. พรรคกล้า เรียกร้องให้ธนาคารออมสินขยายมาตราการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สินเชื่อ ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยก่อนหน้านี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ธนาคารมีมาตราการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2563 ต่อมางวดชำระตามเงื่อนไขเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ยังไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขของธนาคารฯ ได้ เพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งใหม่ ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป 

แต่ต่อมาธนาคารฯ มีหนังสือถึงสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ลงรับเมื่อวันที่ 22 มี.ค.64 ให้ 
แจ้งลูกหนี้ในสังกัด แสดงความจำนงขอเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรน และต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564  นายเอกชัย กล่าวว่า ระยะเวลาการดำเนินการแจ้งความจำนงนั้นกระชั้นชิดมาก มีเวลาเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น จึงขอเป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร วิงวอนไปยังธนาคารฯ ได้โปรดเห็นใจ และขอให้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนออกไปอีกอย่างน้อยหนึ่งเดือนจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2564 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเข้าร่วมมาตราการผ่อนปรนเงื่อนไขชำระหนี้ได้ทัน ตามกำหนดต่อไป