“สพช.ยกระดับฝีมือแรงงานนานาชาติ จัดฝึกอบรมระบบทางไกล (Online) ให้กับกลุ่มประเทศ GMS”

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ (สพช.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประธานเปิดการอบรม รูปแบบการฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรการสร้างสื่อมัลติมีเดียสำหรับการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง ในรูปแบบของการฝึกอบรมทางไกล ให้กับบุคลากรภาครัฐ และเอกชนระดับหัวหน้างาน ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 26 คน ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม -2 เมษายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมทางไกล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผอ.สพช. เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้กำหนดรูปแบบการฝึกอบรมจำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบปกติ รูปแบบผสมผสาน และรูปแบบทางไกล เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการปรับกระบวนการฝึกอบรมให้สามารถดำเนินการได้ ในยุค New Normal โดยเฉพาะการฝึกอบรมรูปแบบทางไกล สถาบันได้นำมาใช้ฝึกอบรมให้กับกลุ่มประเทศ GMS และ IMT-GT ที่ปัจจุบันทุกประเทศต่างมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และงดเว้นการเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศยังคงมีความต้องการด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง