คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทุ่มงบฯ 54.83 ล้าน ตั้ง สคทช. - หนุน กรมป่าไม้ ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม จัดการที่ดิน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. จำนวน 9 คณะ และได้รับทราบผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ผลการดำเนินงานที่สำคัญของฝ่ายเลขานุการฯ คทช. และคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. 

เห็นชอบแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญ (บิ๊ก ร็อค) กิจกรรมปฏิรูปด้านสังคม การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน และ ขอรับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการโครงการนำร่องระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด เป็นอนุกรรมการใน คทช. จังหวัด
และเห็นชอบแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินและเห็นชอบเพิ่มหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการจัดที่ดินในการสำรวจ ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย 

คทช. เห็นชอบ ร่างประกาศ คทช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. .... เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 13 โดยคทช. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานและ การประเมินผลการปฎิบัติงานของ คทช. ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน และให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

คทช. เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. เพิ่มเติม เพื่อดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐจำนวน 2 คณะได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร. จังหวัด) 2. คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ และการของบฯกลาง จำนวน 8,448,400 บาท เพื่อเร่งรัดการพิสูจน์สิทธิที่ยังค้างอยู่ โดย คทช. เห็นชอบกรอบอัตรากำลังของ สคทช. จำนวน 100 อัตรา และการของบฯกลาง จำนวน 54,834,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งสำนักงาน รวมทั้งเห็นชอบแบบตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน

ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการเสนอความเห็นของ คทช. ประกอบการพิจารณาของ ครม. โดยมอบหมายให้ สคทช. เสนอความเห็นได้ในกรณีเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือเป็นไปตามแนวนโยบายของ คทช. กรณีที่มีแนวทางปฏิบัติชัดเจน และเห็นชอบให้สำนักงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณให้กรมป่าไม้ ในการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงปี 2557 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่ดินตามนโยบาย คทช.