รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสุชาติ มอบที่ปรึกษา ลุยพัฒนาศักยภาพ อสร.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้นำบริการแรงงานสู่ประชาชน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแรงงาน มอบหมายให้ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เพชรบุรี เปิดกิจกรรมอาสาสมัครแรงงานของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้นำบริการถึงมือประชาชน ส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในภารกิจของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ นาน่า รีสอร์ท แก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 

 

โดยนางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 

 

ในวันนี้ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงมอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อมาเปิดกิจกรรมในภารกิจของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2564 ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงานนั้นจะต้องอาศัยกลไกของอาสาสมัครเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนในชุมชนท้องถิ่น อาสาสมัคร หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์ให้แก่ประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด ด้วยความสมัครใจ เสียสละ 


คุณสมบัติที่สำคัญของอาสาสมัครมี 3 ประการ คือ ทำงานด้วยความสมัครใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับหรือเป็นเพราะหน้าที่ เป็นงานเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมหรือสาธารณประโยชน์ และทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งของมีมูลค่าแทนเงิน

 

นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า ต้องขอชื่นชมในความเสียสละของอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) ที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้กับกระทรวงแรงงาน เนื่องจากเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเป็นกลไกสำคัญในระดับพื้นที่ในการเชื่อมประสานและนำบริการด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ทำงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างศักยภาพให้แก่อาสาสมัครแรงงานในด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร รวมถึงเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

 

จึงขอให้ทุกท่านตั้งใจรับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน รวมถึงได้ร่วมกันทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ อันจะเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย