LIVE การลงมติศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล | Click on Clear Exclusive EP.6

การลงมติ 'อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล'

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

.