สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยและอาเซียน (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

สถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทยและอาเซียน (2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)