14 เรื่อง ดี๊ดี ที่ 'รัฐบาล' มีให้ ภาคตะวันตก

ไม่แตกต่างจากภูมิภาคอื่น ๆ สำหรับภาคตะวันตก อันประกอบไปด้วยจังหวัด กาญจนบุรี, ตาก, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี และราชบุรี ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เร่งผลักดันโครงการก่อสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน รวมถึงการยกระดับการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยตลอดช่วง 8 ปีที่ผ่านมานี้ มีหลากโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนแนวทางต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากมาย

>> จังหวัดกาญจนบุรี

1. Skywalk กาญจนบุรี แลนด์มาร์กแห่งใหม่ริมแม่น้ำแคว บนความสูง 12 เมตรจากพื้นถนน และความยาวของ Skywalk กาญจนบุรี อยู่ที่ 150 เมตร ตลอดริมแม่น้ำ ตัวพื้นของ Skywalk กาญจนบุรี ทำจากกระจกใสแข็งแรง ตลอดทางเดินสามารถมองเห็นแม่น้ำด้านล่าง

2. จัดระเบียบเรือนแพและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ 2 ฝั่งแม่น้ำแคว เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

3. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

4. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีพื้นที่ผ่าน 3 จังหวัด คือ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม และ จ.กาญจนบุรี ระยะทาง 96.41 กิโลเมตร 

>> จังหวัดตาก

5. มอบสิทธิมอบสุขในที่ดินทำกิน หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 5 ป่า ประกอบด้วย ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน / ป่าแม่ละเมา / ป่าแม่สอด / ป่าท่าสองยาง และ ป่าแม่ระกา พร้อมทั้งมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่จังหวัดตาก ให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าช่องแคบและป่าแม่โกนเกน จำนวน 1,231 เล่ม

6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันผลักดัน ให้ ‘ไม้กลายเป็นหิน’ ณ อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก ถูกบันทึกสถิติโลกว่าเป็น ‘ไม้กลายเป็นหินที่ยาวที่สุดในโลก’ ลง Guinness World Records ได้สำเร็จ เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ของเยาวชน ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจด้านแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญในประเทศไทย

7. สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย หรือที่ชาวเมียนมาเรียกแม่น้ำตองยิ่น แห่งที่ 2 บริเวณฝั่งไทยที่บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

>> จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8. รถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กม. วงเงิน 5,807 ล้านบาท ภายใต้โครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระหว่างนครปฐม - ชุมพร

>> จังหวัดเพชรบุรี

9. โครงการประตูระบายน้ำคลอง D9 ซึ่งรัฐบาลนี้เป็นผู้อนุมัติ เพราะรัฐบาลที่ผ่านมาไม่สามารถทำได้ โดยโครงการนี้จะเป็นการแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำในระยะยาว ทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมและใช้เพื่อการเกษตร

>> จังหวัดราชบุรี

10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมริมน้ำแม่กลอง จังหวัดราชบุรี

11. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและแพทย์แผนไทย เช่น น้ำพุร้อน อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

12. พัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง โรงพยาบาลวัดเพลง โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวชาวไทยเนื่องจากมีระยะเวลาการเดินทางที่สะดวก

13. นำร่อง BCG Model ด้านเกษตรกรรม ประกอบด้วยด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รายชนิดสินค้า เช่น มะพร้าวน้ำหอม, อ้อยโรงงาน, สุกร, โคนม, กุ้งก้ามกราม, พืชผัก เป็นต้น

14. ปรับปรุงเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางหลวงหมายเลข 3291 ช่วงตั้งแต่สี่แยกเจดีย์หัก ถึงบริเวณทางเข้าวัดหนองหอย ระยะทางเกือบ 9 กิโลเมตร เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง