14 เมษายน พ.ศ. 2418 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติ

วันนี้ นอกจากจะเป็นวันครอบครัวแล้ว ในทางราชการ ยังเป็นวันครบรอบ 148 ปี การสถาปนา ‘กระทรวงการคลัง’ อีกด้วย โดยเริ่มต้นเมื่อในรัชสมัยรัชกาลที่ 5

ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงขึ้นครองราชย์ ได้ทรงวางระเบียบและปรับปรุงแก้ไขการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2416 ทรงเริ่มทำการปฏิรูปการคลัง โดยโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ เป็นที่ทำการของเจ้าพนักงานพระคลังมหาสมบัติ สำหรับรวบรวมบัญชีเงินผลประโยชน์แผ่นดิน และตรวจตราการเก็บภาษีอากร

ต่อมา ทรงพระราชดำริว่า การภาษีอากรอันเป็นเงินผลประโยชน์สำหรับใช้จ่ายในราชการ และทำนุบำรุงบ้านเมือง ยังมีการจัดที่ไม่รัดกุม เงินผลประโยชน์ของรัฐบาลยังกระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงทรงปรึกษากับสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะเสนาบดี เพื่อตราพระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติขึ้น เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418

นอกจากจะถือเป็นกฎหมายงบประมาณฉบับแรกของเมืองไทย พระราชบัญญัติกรมพระคลังมหาสมบัติฉบับนี้ ยังมีฐานะเป็นกระทรวง เนื่องจากใช้คำภาษาอังกฤษว่า Ministry of Finance ซึ่งต่อมาจึงถูกเรียกว่า กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ มีหน้าที่รับ จ่าย และรักษา เงินแผ่นดิน และเก็บภาษีอากรเงินขึ้นแผ่นดินตลอดทั่วพระราชอาณาจักร

วันเวลาผ่านไป จากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็น กระทรวงการคลัง แต่ยังถือเอาวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 เป็นวันแรกของการสถาปนากระทรวง ตราบจนถึงปัจจุบัน