ชำแหละอเมริกา!! ‘อัษฎางค์’ เบิกเนตรคนไทยเรื่องอเมริกา กางทุกปัญหาเศรษฐกิจ-สังคม ของประเทศมหาอำนาจ

(4 มี.ค.66) นายอัษฎางค์ ยมนาค นักวิชาการอิสระ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ‘เอ็ดดี้ อัษฎางค์ ยมนาค’ ในหัวข้อ ‘เบิกเนตรคนไทยเรื่องอเมริกา’ โดยพูดถึงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในอเมริกา มีเนื้อหาดังนี้

“ท่านเคยทราบหรือไม่ว่า!” สหรัฐอเมริกามหาอำนาจอันดับ 1 ของโลกก็มีปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเหมือนกันกับเมืองไทย” ทำไมประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ กลับมีจำนวนคนไร้บ้านแตะ 6 แสนคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเรื่อย ๆ ปัญหาคนไรบ้านสะท้อนถึงเรื่องอะไรบ้าง

สหรัฐเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน การมีที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิมนุษยชนหลัก แต่คนหลายล้านคนยังไม่มีสิทธิพื้นฐานเหล่านี้ ซึ่งรวมไปถึงปัญหาการเหยียดผิว มีสถิติของทางสหรัฐอเมริกาเองระบุว่า ชาวอเมริกันผิวดำเป็นคนไร้บ้านมากกว่าผิวขาวถึงสามเท่า ชาวอเมริกันในหมู่เกาะแถบฮาวายและชนพื้นเมือง Native Americans ก็มีอัตราส่วนไร้บ้านมากกว่าคนผิวขาว การหาซื้อหรือเช่าบ้านของชนกลุ่มน้อยในอเมริกาก็มักโดนกีดกัน

นอกจากนี้ 30% ของคนอเมริกันไร้บ้านมีปัญหาเรื่องปัญหาทางจิตและ 38% ติดสิ่งเสพติดรวมทั้งแอลกอฮอล์ 26% ติดยาเสพติดแบบรุนแรง เมื่อมีปัญหาทางสุขภาพจิตและติดยาก็ทำให้โดนรังเกียจเมื่อไปหาบ้านเช่า ซึ่งมันคือปัญหาแบบงูกินหาง

“ท่านเคยทราบหรือไม่ว่า!” สหรัฐเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน แต่ความเสมอภาคทางเพศยังเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงในอเมริกาอีกมาก เช่น กลุ่ม LGBTQ+ ไม่ได้รับการยอมรับเท่าเมืองไทยด้วยซ้ำ

“ท่านเคยทราบหรือไม่ว่า ค่าแรงขั้นต่ำของอเมริกาก็ต่ำกว่าค่าครองชีพเหมือนกัน” สหรัฐมีทรัพยากรทางการเงินมาก แต่การประกันค่าแรงขั้นต่ำยังต่ำกว่ามาตรฐานการบริโภคในปัจจัยสี่

“ท่านเคยทราบหรือไม่ว่า อเมริกาก็คนด้อยโอกาส” แม้ว่าอัตราการว่างานอาจจะไม่มากแต่ความซับซ้อนของชุมชน แยกตามภูมิภาคและฐานะเศรษฐกิจสังคม ทำให้ยังมีบางกลุ่มบางคนยังอยู่ในฐานะ “ด้อยโอกาส”

ในอเมริกา ค่าเช่าบ้าน ค่าครองชีพ ภาษี ค่ารักษาพยาบาล แพงมาก ๆ ปัญหาพวกนี้มีมาก่อนช่วงโควิดและหนักขึ้นหลังจากเกิดโควิดระบาด คนด้อยโอกาสในอเมริกามีมานานแล้ว และเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเกิดโควิด

“ท่านเคยทราบหรือไม่ว่า ชาวอเมริกันขาดความเสมอภาคทางการแพทย์และพยาบาล” อเมริกาเป็นประเทศร่ำรวยที่ไม่มีนโยบายแห่งชาติประกันสุขภาพของประชาชน โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญคือ ภาคเอกชนที่มีส่วนได้เสียในการทำธุรกิจไม่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามายุ่งเกี่ยว ทำให้ชาวอเมริกันประมาณ 30% ไม่มีประกันสุขภาพ และ 29% ไม่สามารถจะจ่ายค่ายาได้ โควิดเข้ามาซ้ำเติมทำให้ 38% มีปัญหาซ้ำเติม

“ท่านเคยทราบหรือไม่ว่า อเมริกาก็มีปัญหาความยากจนเหมือนกัน” ปัจจุบันชาวอเมริกัน อย่างน้อย 38 ล้านคนอยู่ในกลุ่มคนยากจน และเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 3 ล้านคน โดย 26% ของผู้ยากจน (ประมาณ 4 ล้านคน) เป็นทุพพลภาพด้วย

“ท่านเคยทราบหรือไม่ว่า!” สหรัฐอเมริกามีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ล้มเหลว รวมทั้งสหรัฐเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน แต่สิทธิมนุษยชนหลักขั้นพื้นฐานของพลเมืองอเมริกันยังเป็นปัญหาหลักของชาติ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่านิยมและโครงสร้างในครอบครัว ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชนและการสาธารณสุข ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ระบบที่มีทรัพยากรมากแต่ยังมีการเหยียดผิว เอาเปรียบเรื่องค่าแรง พร้อมทั้งทำกำไรมากเกินควร ไปจนถึงเรื่องที่อยู่อาศัย

ล้วนเป็นสิทธิมนุษยชนหลักขั้นพื้นฐานที่พลเมืองอเมริกันที่รัฐบาลสหรัฐฯ ไม่สามารถการแก้ไขได้สำเร็จ

ย้ายประเทศกันเถอะ


ที่มา : https://www.naewna.com/politic/715212