เปิดรายชื่อตัวตึง ชั้น ม.ต้น โรงเรียนที่สอบเข้า ‘มหิดลวิทยานุสรณ์’ ได้มากที่สุด

อันดับที่ 1 รร.สวนกุหลาบ สอบเข้าได้ 29 คน
อันดับที่ 2 รร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน สอบเข้าได้ 24 คน
อันดับที่ 3 รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สอบเข้าได้ 16 คน
อันดับที่ 4 รร.แสงทองวิทยา สอบเข้าได้  11 คน
อันดับที่ 5 รร.ภูเก็ตวิทยาลัย สอบเข้าได้  10 คน
อันดับที่ 6 รร.อุดรวิทยานุกูล สอบเข้าได้  7 คน

 

อันดับที่ 7 รร.ราชสีมาวิทยาลัย / รร.สุราษธานี / รร. เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สอบเข้าได้ 6 คน
อันดับที่ 8  รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สอบเข้าได้  5 คน
อันดับที่ 9 รร.หาดใหญ่วิทยาลัย, รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช, รร.เบ็ญจะมะมหาราช, รร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย, รร.นครสวรรค์ สอบเข้าได้  4 คน
อันดับที่ 10 รร.บุญวาทย์วิทยาลัย สอบเข้าได้  3 คน