เชียงใหม่ - กองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน ๔๑

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมโครงการกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน ๔๑ โดยมี นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย นาวาอากาศโท ภูมิพัฒน์ เลิศวัฒนาสิรภัทร ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑, ข้าราชการกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ และทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑

กิจกรรมกองพันสีขาว สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด กองบิน ๔๑ จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นตามหลักยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทัพอากาศ ซึ่งภายในกิจกรรมจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ, พิษภัย และผลกระทบจากยาเสพติด ให้กับทหารกองประจำการกองพันอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ โดยเรียนเชิญ คุณทิพากร ชีวสกุลยอง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ สำนักงานปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

กาณฑ์  โสภโณดร : รายงาน