อาชีวศึกษาเชียงใหม่ จัดนิทรรศการวิชาการ "ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ"

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  จัดงานวันวิชาการ "ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ" ครั้งที่ 12โดยมีนายวีระพันธ์  ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน  นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มีแขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงาน

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานวันวิชาการ "ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ"ครั้งที่ 12 เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงผลงาน ถือว่ามีความสำคัญในการส่งเสริมให้มีเจตคติต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนสายวิชาชีพ การจัดทำโครงงานการสร้างและพัฒนาผลงานโดยบูรณาการความรู้ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ตามกระบวนการด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นรายบุคคลหรือทำงานเป็นกลุ่มให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งสามารถนำเสนอผลงานด้วยรูปแบบต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานวันวิชาการ "ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ" ครั้งที่ 12 จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ

นายสมบัติ นาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง และจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการดำเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานตามแบบแผนในขอบเขตสำคัญและบริบทต่างๆ ที่ต้องใช้การตัดสินใจ การวางแผน การแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติงานในบริบทใหม่ๆ รวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทำงาน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่เห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนระดับฝีมือและระดับเทคนิค ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได้ โดยจัดงานวันวิชาการ "ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ" อย่างต่อเนื่องทุกปี ในครั้งนี้เป็นปีที่ 12 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จัดทำโครงงานสร้างและพัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือ สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน โดยมีการแสดงผลงานของนักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 จำนวน 126 ผลงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ได้บูรณาการความรู้และทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียน เพื่อสร้างและพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลองสำรวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ 

โดยมีผลงานของนักศึกษา ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 จำนวน 188 ผลงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา จัดแสดงผลงานและจัดนิทรรศการในงานวันวิชาการ "ร้อยหัตถาบูรณาการสานสู่วิชาชีพ"เพื่อส่งเสริมการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ นิทรรศการ และกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ ของประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 21 สาขาวิชา


ข่าว-ภาพ/วิภาดา /เชียงใหม่