กอ.รมน.มุกดาหาร ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปี 2565

พ.อ.วรพรต  แก้ววิจิตร  รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร(ท) เป็นประธาน  การจัดกิจกรรมการพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565

การจัดกิจกรรมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากแผนงานโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน.ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 ซึ่งตำบลชะโนด อ.หว้านใหญ่ จว.มุกดาหาร เป็นหนึ่งใน  15 ตำบลเป้าหมาย ในการดำเนินงานตามโครงการฯ  จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลชะโนด และราษฎรในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณสถานสาธารณประโยชน์ ศาลาอเนกประสงค์ริมโขง บ้านพาลุกา หาดมโนภิรมย์ ของเทศบาลตำบลชะโนด 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในฐานะพลเมืองของประเทศ  เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสาธารณ  ส่งเสริมให้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อ ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัคร  และเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจให้มีความ เมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากราษฎรในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว พ.ท.ศักดิ์ดา-เดวิท โชคชัย รายงาน