ครม. เห็นชอบ ขยายเวลาผู้ประกันตนม.33 สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง ยื่นสมัครม.39 ถึง 30 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 7 เมษายน นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการแสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนและการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 64เป็นต้นไป

โดยกำหนดให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สิ้นสุดการเป็นลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 -วันที่ 31 ธันวาคม 2563หากประสงค์อยู่ในระบบประสังคมต่อไป ให้แสดงความจำนงเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และให้ขยายกำหนดเวลานำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน สำหรับเงินสมทบที่ต้องนำส่งประจำงวดเดือนมีนาคม 2563-งวดเดือนพฤษภาคม 2564 ให้นำส่งภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อให้ผู้ประกันตนรักษาสถานภาพตามมาตรา 39 พ.ร.บ.ประกันสังคม ประมาณ 207,700 คน  และมีหลักประกันด้านสุขภาพผ่ายสิทธิประโยชน์ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง